Overgangsstudiet

Studiet passer for deltagere fra 15-17 år og består av ti møter, som hver tar for seg tema som er aktuelle for unge mennesker i Norden i dag. Tidligere deltakere har sagt at de synes overgangsstudiet ga dem anledning til å se problemstillinger på en annen måte enn de for eksempel er vant til fra skolen.

Enkelte tema fokuserer på de valg hver enkelt tar i sitt liv: Hvordan ser jeg for meg mitt liv om 5 og 10 år? Hvilke valg styrer hvordan livet mitt blir? Hvilke verdier ønsker jeg å leve etter? Hvordan er det å ha egne ønsker/holdninger dersom de kommer i konflikt med holdningene jeg møter hos foreldre/venner/samfunnet rundt meg? Andre tema belyser menneskets plass i en større sammenheng: Hvilke krefter styrer menneskenes handlinger i verden? Hva er ondskap? Hva er menneskets plass i universet?

Temaene drøftes deltagerne i mellom og diskusjonene kan stimulere nysgjerrighet og engasjement så vel som ettertanke og refleksjon. Deltagerne gis anledning til å reflektere over viktige sider ved tilværelsen og det å være menneske. De får drøftet sitt ståsted og sine meninger og får anledning til å diskutere mange ulike sider ved de valgene de skal treffe fremover. Studiet er livssynsnøytralt og legger vekt på å hjelpe ungdommene til refleksjon heller enn å legge føringer for hva de skal mene.

Overgangsstudiet avsluttes med et arrangement i Acem-huset i Oslo, der deltakerne holder innlegg om det som har engasjert dem mest på studiet, og hvor vi også har underholdning, taler og enkel servering på programmet.

Her finner du boken Livsvalg som brukes på kurset. Omtalen av den gir også et bilde av noen av møtene. 

Hvis du ønsker mer informasjon om Acems overgangsstudium, ta kontakt med oss på epost eller telefon