Acem Meditation International

Den lediga handlingens metod - av Øyvind Ellingsen

Principerna för Acem Meditation innebär ledighet på två områden: Ledig, oansträngd metodljudsupprepning - och ledig, accepterande uppmärksamhet i förhållande till intryck som kommer upp i meditationen. Att arbeta med ledighet är en process. I vardagslivet ger det andrum för obearbetade erfarenheter från vardagen, på meditationskurs löser det greppet från underströmmar i vår personlighet.

Acceptans
I Acem Meditation innebär ledighet en accepterande hållning. Tankar, kroppsförnimmelser, stämningar och värderinger skall få släppa till, vara närvarande och passera i vår uppmärksamhet utan att vi styr undan eller förföljer dem aktivt. Den accepterande hållningen är ett centralt och verksamt element i psykologisk bearbetning. Psykoanalysens "fritt flytande uppmärksamhet" innebär att släppa till alla associationer utan att censurera. Den lediga, accepterande hållningen reducerar psykologiskt försvar och förträngning. Vi har lättare för att släppa till det som vi har på hjärtat - och lättare för att ta emot. Tillbakahållna och vanskliga teman blir tillgängliga för bearbetning.

Uppmärksamhet
Ett annat sätt att beskriva den lediga mentala hållningen är "ledig uppmärksamhet". Det handlar inte om en koncentrerad, analyserande iakttagelse som innebär ett visst avstånd mellan den som observerar och upplevelsen som observeras. Tvärt emot; ledig uppmärksamhet är att vara närvarande med en viss grad av närhet i förhållande till det som är i vår upplevelse i ögonblicket. Under meditation innebär det att släppa sig in i tankar, minnen, kroppsförnimmelser och känslor - inte att analysera eller vara distanserat betraktande. Arenan för aktiv reflektion om tankeinnehåll och utförande är utanför meditationen, gärna i vägledningsgrupp.

I mellanmänskliga förhållanden kan ledig uppmärksamhet sammanliknas med "aktivt lyssnande", där en tar emot och lever sig in i den andres upplevelser och känslor. Empati är en grundläggande princip i det goda samtalet - antingen den föregår mellan behandlare och klient, mellan förälder och barn, i parförhållande eller mellan vänner. Det innebär att ge tid och uppmärksamhet - med acceptans och tålamod.

Bearbetning
De flesta av oss har en eller annan gång erfarit hur gott det är när någon lyssnar uppmärksamt till våra känslor, frustrationer och behov. Även om det inte förändrar obehagliga förhållanden i vår historia eller nutid, lättar det känslomässiga trycket. Att bli tagen emot och få en plats i en annan människas uppmärksamhet tillfredsställer djupa mänskliga behov. Acceptans, uppmärksamhet och empati är grundläggande element i all psykologisk bearbetning. En accepterande hållning hjälper mot den låga självbilden. Över tid kan hållningen till det som är tungt och vanskligt ändra sig till överkomligt och utmanande. "If you accept what is, what is changes," - enligt Fritz Perls (amerikansk psykolog, grundläggaren av gestaltterapi). Bearbetning frigör krafter och uppmärksamhet som annars går åt till att hålla vanskliga teman på avstånd. Det gäller både sorgarbete och bearbetning av andra starka upplevelser.

Botgöring?
Acceptans och uppmärksamhet kan lindra och hela själsliga sår och dålig självkänsla. Många meditations- och avspänningstekniker reducerar stress och kan därmed reducera anspändhet, smärta och andra kroppsliga plågor. I en viss betydelse finns det täckning för att säga att egenadministrerade metoder mobiliserar organismens egna "botgörande krafter". Avspänning och ledig uppmärksamhet kan reducera muskelspänningar och öka blodcirkulation i anspända kroppsdelar. I den grad en väsentlig del av "sjukdomen" är relaterad till stress och ängslighet, kan avspänning, uppmärksamhet och acceptans reducera eller ta bort besvären och "bota". Det gäller också besvär som beror på den psykiska belastningen som ofta följer allvarlig, långvarig eller kronisk sjukdom med klar fysisk utgångspunkt (t.ex. cancer och hjärtsjukdom).

I en del faser kan besvären som beror på ångest och spänning vara värre än de som har med grundsjukdomen att göra. Därmed kan egenadministrerade metoder och behandling riktat mot psykologiska och existentiella sidor vid detta att vara sjuk, "bota" eller i varje fall öka livskvaliteten, även om de inte tar bort grundsjukdomen. Både professionell och egen omsorg är viktig.

När det gäller verkningen av psykologiska och beteendemässiga faktorer i förhållande till utveckling och förlopp av allvarlig "fysisk" sjukdom, finns det både intressanta perspektiv och oavklarade frågor. Det finns hållpunkter för att psykisk belastning reducerar livslängden, t. ex. hos deprimerade vid hjärtsvikt. Vissa undersökningar har visat att livslängden ökar hos patienter som deltar i samtalsgrupper för att förbättra livskvalitet, t.ex. vid framskriden bröstcancer.

För närvarande finns det lite kunskap om vilka sjukdomsgrupper som kan vara påverkbara och i hur stor grad. Man väntar på undersökningar som kan ge säkrare hållpunkter för vilka biologiska och beteendemässiga förhållanden som är verksamma.

Självhjälp
I mellanmänskliga förhållanden med accepterende uppmärksamhet uppstår gärna en positiv förväntning som kan vara en stark motivationsfaktor. Inom behandlingsprofessionerna räknar man med en generell behandlingseffekt (placeboeffekt, av lat. placebo = I please, jag behagar) som beror på uppmärksamhet och omsorg. Denna generella behandlingseffekten kommer i tillägg till de specifika verkningarna av en bestämd behandling. Placeboeffekten kan vara stark och viktig både inom traditionella och alternativa behandlingsformer. Den kan öppna en låst situation och innebär ofta en positiv motivation till att genomföra förändringar i hållning och livsstil. Verkningen tilläggs ofta egenskaper vid behandlingen eller personer som har med behandlingen att göra.

I en del tillfällen kan en inlevande uppmärksamhet verka förförisk och utlösa orealistiska förväntningar och fantasier - närmast som en förälskelse. I förälskelsen upplever man gärna starka positiva känslor och hopp om framtiden. Om dessa inte blir infriade kan det föra till besvikelse, ilska och bitterhet. (De som har upplevt den karismatiske ex-presidenten Bill Clinton på nära håll, säger han utstrålar en känsla av att vara centrum för en intensiv positiv uppmärksamhet.)

I förbindelse med behandling och i andra mellanmänskliga förhållanden kommer ofta den accepterande uppmärksamheten från en annan person eller en institution. Det kan av och till ge en stark tillknytning och en upplevelse av avhängighet och litenhet, t.ex. i förhållande till en professionell behandlingsinstitution. I meditation och andra egenadministrerade metoder är det i stor grad vi själva som ger acceptans och uppmärksamhet genom sättet vi utför tekniken på. En positiv sida av egenomsorg och egenadministrerade metoder är att de stärker självkänslan genom att man själv ger ett väsentligt bidrag till framsteg och förbättring.

Mindfulness eller koncentration?
På engelska använder man ofta "mindfullness" eller "awareness" för att beskriva det elementet som motsvarar ledig uppmärksamhet i zen-meditation och besläktade tekniker. I förhållande till Acem Meditation innebär mindfullness en hög grad av att vara uppmärksamt närvarande i förhållande till andning, sittställning och i viss grad också ledighet i förhållande till tankar. Utan att det nödvändigtvis är menat så, är det lätt att uppfatta ledig uppmärksamhet och mindfullness som ett idealiserat tillstånd, något man kommer till och upplever när man mediterar riktigt, och något som passar de ideologiska ramar som meditationen av och till sätts in i. Den ideella meditationen uppfattas gärna som ett tillstånd med behaglig kroppslig avspänning, där tankarna antingen är lite påträngande eller upplevs "djupa" och meningsfulla. Däremot har vi lätt för att uppfatta vardagliga, turbulenta tankar, kroppslig oro, trötthet och rastlöshet som ytliga eller "fel" meditation. Sådana föreställningar understöds av en del traditioner, som jämför människans sinne med det som föregår i huvudet på en apekatt som rastlöst hoppar runt träden utan mål och mening - och som följaktligen behöver hållas i tömmarna. En närliggande konsekvens är att införa element av koncentration antingen som en medveten del av utförandet, eller genom att fokusera såpass starkt på andning, metodljud eller bestämda typer av tankeinnehåll att impulsiva, "störande" tankar och kroppsförnimmelser skjuts undan och inte får släppa fram. Ibland är det lockande att "hjälpa till" med lite styrning och koncentration i utförandet när meditationen inte "stämmer" med det idealiserade tillståndet, även om det bryter med principen om ledighet och begränsar processen.

Empati inåt
Att arbeta med att öka ledigheten i meditationsutförandet är att etablera empati inåt mot det i oss själva vi inte har så lätt för att acceptera. I vardagslivet är den första utmaningen att sätta av tid till att meditera, så at vi kan ge oss själva avspänning och rekreation som bidrar till överskott och sinnesro i vardagen. Den andra utmaningen är att upprepa metodljudet med ledighet, så at vi öppnar ett andrum där vardagslivets obearbetade erfarenheter möter empati. Antingen vi möter dem som oroliga tankar, rastlöshet, tomhet eller trötthet vill en accepterande hållning göra att dagsrester finner ett utlopp och släpper lite av taget på oss. Det frigör uppmärksamhet och energi. Ledighet i meditation ger koncentrationsförmåga och handlingskraft i vardagen.

På kurs med långa meditationer kan vi komma ett steg vidare. Efterhand tystnar ekot från vardagen. Kropp och sinne faller till ro och ger rum för ett möte med oss själva som vi är bakom fasaden. Vi kommer i kontakt med impulsiva underströmmar i vår personlighet. och upptäcker hur djupa strängar i oss styr och begränsar med en intensitet vi inte anade fanns där. Den första utmaningen är att sitta länge nog till att upptäcka att vi inte upprepar metodljudet ledigt och oansträngt, men att vi strävar, koncentrerar oss - försöker att lägga till eller dra ifrån för att få till det bättre. När vi upptäcker hur vi strävar, är den nästa utmaningen att fortsätta att upprepa metodljudet så ledigt vi kan, även om vi har en stark känsla av at vi inte gör det tillräckligt bra. Ofta vill det bringa oss i närkontakt med prestationsorientering, resignation och dålig självkänsla. Det upplevs som regel som negativt och meningslöst, något vi önskar att komma bort från. Men i verkligheten är det första steget på vägen till att etablera ledig uppmärksamhet gentemot det i oss som strävar och stör. Nyckeln är att arbeta med att finna mer ledighet i metodljudsupprepningen. Det är som regel inte så lätt. Det kräver tid, tålamod och empati gentemot vår egen ofullkomlighet. En del av våra grundläggande karaktärsdrag är inte så lätta att förändra fullständigt. Men det betyder mycket både för oss själva och vår omgivning att vi accepterar att de är där, ser hur de styr, - och likväl kan komma på god fot med dem så att de begränsar mindre.

| More
Fighting Stress: Reviews of Meditation Research

Fighting Stress: Reviews of Meditation Research

A must read for everyone who wants an update on what science knows about meditation today.

Yogabogen

Yogabogen

Yogabogen giver en letforståelig og grundig indføring i kropsyoga med stærk forankring i det meditative. Nybegyndere, let trænede eller erfarne udøvere af yoga vil finde forslag til yogaprogrammer og udførlig beskrivelse af et bredt udvalg af øvelser. Baggrunden for bogen er Norsk Yogaskoles undervisningsarbejde over mere end 40 år.